WOOD XL
0
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

WoodXL is een handelsnaam van T4 Outsource. (Kamer van Koophandel nr. 54895383)

Door uw bestelling op WoodXL.nl geeft u te kennen dat u met de leverings- garantie- en betalingsvoorwaarden van T4 Outsource akkoord gaat. T4 Outsource behoudt zich het recht de leverings- garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze van toepassing waren op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Aanbiedingen  en bestellingen.
Alle op de website van WoodXL getoonde aanbiedingen vallen voor consumenten onder de wet koop op afstand.Voor zakelijke klanten geldt de wet koop op afstand niet. De aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden en het betreffende product door leverancier/ producent geleverd kan worden. Afbeeldingen (technische) tekeningen maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website.

Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond en WoodXL de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.

Levering/ levertijd
Levering geschiedt uitsluitend aan de losplaats op de begane grond binnen de aangegeven levertermijn. Bij overschreiding met meer dan vijf werkdagen van de levertermijn heeft de koper het recht de bestelling schriftelijk te annuleren en daarna restitutie te ontvangen van de betaalde aankoopsom. De overeengekomen levertijden voor producten zijn bij benadering vastgesteld en zullen na best vermogen worden nagekomen. Als de koper diverse producten in één bestelling heeft opgegeven geldt de levertijd van het product met de langste levertijd. Overschreiding van de levertermijn met minder dan vijf werkdagen geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst op te schorten of te weigeren en geeft de koper geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook. Levering op de Waddeneilanden en buiten Nederland  is ook mogelijk hiervoor worden echter extra transportkosten in rekening gebracht deze worden separaat berekend en per mail opgegeven na voldoen van deze extra transportkosten zal de bestelling worden uitgeleverd.

Garantie reclames
De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten. Alle reclames van welke aard ook kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde of indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is tot restitutie van de aankoopsom.

Betaalmethode
Indien u via de site WoodXL.nl iets besteld dient betaling van uw bestelling te geschieden per iDeal. Tijdens het bestelproces wordt u naar een externe website geleid van Rabobank Omnikassa om de betaling via iDeal te verrichten. Na betaling wordt de bestelling verder afgerond via WoodXL.nl. Nadat de bestelling en betaling is verricht zullen wij op korte termijn contact opnemen om een afspraak te maken voor het bezorgen of het afhalen van het bestelde materiaal.

Betalingsgegevens
Onze betalingsgegevens zijn als volgt:
Rekeningnummer:  146779029 Rabobank Tilburg T.n.v. T4 Outsource
IBAN: NL90RABO0146779029
BIC: RABONL2U
BTW:  NL001786973B13

Geschillen
Alle geschillen ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats Woodxl.nl (T4 Outsource). Op elke overeenkomst tussen WoodXL en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Aansprakelijkheid
Indien het door WoodXL.nl geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot het geen in deze voorwaarden onder het kopje "Reclames" is bepaald met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding in alle gevallen beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid. Nimmer is WoodXL.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6 titel 3 afdeling 3 BW). Evenmin is WoodXL.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.